Uwaga! KONKURS

Biblioteka - przyjazne miejsce dla mlodego czlowieka - mini


Regulamin konkursu plastycznego

„Biblioteka – przyjazne miejsce dla młodego człowieka”

 

Organizator: Centrum Kultury i Promocji Gminy Głusk w Dominowie

Gminna Biblioteka Publiczna w Dominowie

Adresaci konkursu: dzieci i młodzież uczęszczająca do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gminy Głusk

Cele konkursu:

 1. Zachęcenie dzieci i młodzieży do aktywności twórczej, rozbudzania zainteresowania biblioteką
 2. Przedstawienie wizji biblioteki przyszłości w ujęciu plastycznym
 3. Pobudzenie wyobraźni i kreatywności dzieci
 4. Rozwijanie zainteresowań i umiejętności plastycznych wśród dzieci i młodzieży

Warunki uczestnictwa:

 • Indywidualne prace dostarczone na konkurs muszą być pracami własnymi, nieprzedstawionymi na innych konkursach, uczestnik może dostarczyć tylko jedną pracę konkursową
 • Prace powinny być wykonane w formacie A3 lub większym
 • Technika plastyczna wykonania prac jest dowolna (np.: ołówek, pastele, farby, kredka, wycinanki itp.)
 • Każda praca powinna być opisana na odwrocie w następujący sposób: tytuł pracy, imię i nazwisko, klasa, nazwa przedszkola lub szkoły, telefon kontaktowy do opiekuna
 • Prace należy składać w Gminnej Bibliotece Publicznej w Dominowie, ul. Rynek 1 lub w Filii bibliotecznej w Wilczopolu Kolonii

Termin dostarczenia prac:

    Prace należy dostarczyć do dnia  04.05.2018 r.

Ocena prac:

Prace konkursowe oceni Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora. Podczas oceny brane będą pod uwagę następujące kryteria oceny :
wartość merytoryczna i zgodność z tematem konkursu, samodzielność wykonania pracy, oryginalność, pomysłowość autora, staranność wykonania i stopień trudności.

Prace będą oceniane w trzech  kategoriach wiekowych:

Kategorie:

 • I kategoria – przedszkola;
 • II kategoria – uczniowie szkół podstawowych;
 • III kategoria – uczniowie gimnazjów

Uwagi końcowe:

 1. Autorom najciekawszych prac przyznane zostaną nagrody rzeczowe w każdej z kategorii wiekowej wręczone na wystawie pokonkursowej podczas Tygodnia bibliotek
 2. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do dnia 08.05.2018r. na stronie internetowej Organizatora centrumkulturyipromocjigminyglusk.pl
  O uroczystym podsumowaniu autorzy nagrodzonych  prac zostaną powiadomieni również telefonicznie,
 1. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
 2. Prace zgłoszone do konkursu będą zwracane autorom po 15 maja 2018r.  Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora konkursu swoich danych osobowych
 3. Zgłoszenie prac do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego Regulaminu.
 4. Sytuacje nieobjęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator konkursu.

                             

     Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Nowości na Święta

loading ...

dorośli13.1
dorośli13.2
dzieci13
Zapraszamy do Biblioteki po lektury pełne niesamowitych historii… Czasem ciepłych, czasem smutnych, zawsze intrygujących.