Realizowane projekty

Dokumentacja z realizacji programu”Dom kultury+Inicjatywy lokalne 2015″ część II znajduje się w zakładce „Aktualności”. Zapraszamy:)NCK logotypy„Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury   w ramach programu

Dom Kultury + Inicjatywy lokalne 2015″

Miło nam poinformować, ze otrzymaliśmy dofinansowanie  ze środków  Narodowego Centrum Kultury na realizację programu Dom Kultury + Inicjatywy lokalne 2015r.

Centrum Kultury i Promocji Gminy Głusk chce robić to czego oczekują mieszkańcy. Cel ten można osiągnąć tylko przy zaangażowaniu samych zainteresowanych, którzy włączą się w realizację programu. Dzięki wsparciu z Narodowego Centrum Kultury zamierzamy  sprawdzić jakie są oczekiwania mieszkańców gminy, a konsultacje takie przeprowadzimy z trzema grupami. Jako pierwszych, już we wtorek 3 marca o 18.00, zapraszamy seniorów oraz osoby  w wieku 50+ . W kwietniu zaprosimy rodziców małych dzieci, a w maju gimnazjalistów. Każda z tych grup będzie mogła przedstawić własne pomysły na wydarzenia kulturalne, które na koniec zostaną poddane pod głosowanie. Propozycje, które zdobędą największe poparcie , mają szanse na realizację jeszcze w tym roku.

Środki na ten cel pochodzą  z Narodowego Centrum Kultury, które poprzez program „Dom Kultury + Inicjatywy lokalne 2015” pomaga lokalnym placówkom w nawiązaniu i utrzymaniu bliskiej współpracy z mieszkańcami.

Domy kultury + plakat głównyDomy kultury + plakat seniorzy 1DSC01441DSC01448Seniorzy podczas wypełniania ankiet oraz koncertu skrzypcowego.

 

Warsztaty wielkanocne dla seniorów 2DSC01776DSC01780DSC_6917DSC_6921DSC_6933Warsztaty wielkanocne i szachowe.

Turniej szachowyLublin wielokulturowy2Lublin wielokulturowyWycieczka pod hasłem Lublin wielokulturowy

Rodzice z małymi dziećmi głównyDSC01808DSC01812DSC01817DSC01826DSC01835DSC01836DSC01848Spotkania w ramach diagnozy : rodzice i dzieci.

Teatr maska głównyDSC01893DSC01895DSC01898DSC01901DSC01908

warsztaty z głuchymi DSC_7181DSC_7191DSC_7192DSC_7193Gimnazjaliści podczas warsztatów „Usłyszeć ciszę – zobaczyć dźwięk”.

hulanie gimnazjaliści

 

DSC01947DSC01950DSC01946DSC01948Gimnazjaliści podczas warsztatów hop- dance.

Warsztaty scenariuszowe z gimnazjalistamiDSC01955DSC01956

NCK logotypyLOGO CKIPGG

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Dom Kultury + Inicjatywy lokalne 2015”

Zakończyły się już wszystkie działania związane z częścią diagnozującą potrzeby i oczekiwania naszych mieszkańców odnośnie kultury . Poznaliśmy już potrzeby seniorów, rodziców małych dzieci i ich dzieci jak też gimnazjalistów. Wkrótce opublikujemy regulamin zgłaszania inicjatyw lokalnych . Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do podzielenia się z nami  pomysłami na przedsięwzięcia  kulturalne.

 

Regulamin zgłaszania inicjatyw lokalnych

REGULAMIN ZGŁASZANIA INICJATYW LOKALNYCH

W RAMACH REALIZACJI PROGRAMU

Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2015, część I

I ETAP

Projekt ukierunkowany jest na bezpośrednią i bliską współpracę z przedstawicielami społeczności lokalnej dotychczas słabo związanej z CKiPGG którego efektem będzie stworzenie wspólnych projektów na rzecz społeczności lokalnych i rozwoju kultury w gminie.

  1. CELE:
  • odkrywanie i wspieranie oddolnych inicjatyw kulturotwórczych realizowanych przez mieszkańców gminy Głusk w sposób nieformalny
  • pobudzanie i wzmacnianie aktywności społecznej
  • budowanie współpracy między mieszkańcami a domem kultury

KTO MOŻE ZGŁASZAĆ INICJATYWY?

  • osoby indywidualne ( pełnoletni mieszkańcy gminy lub opiekunowie w przypadku osób nieletnich)
  • organizacje pozarządowe
  • grupy nieformalne

Ilość inicjatyw do zgłoszenia jest nieograniczona.

III. MIEJSCE REALIZACJI:

Projekt musi być realizowany na terenie gminy Głusk

TERMIN REALIZACJI

Inicjatywy mogą być realizowane w okresie 31 lipca – 22 listopada 2015

FINANSOWANIE/BUDŻET

1. Projekty będą finansowane ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Dom Kultury + Inicjatywy lokalne 2015 oraz Centrum Kultury i Promocji Gminy Głusk.

2. Przewidywany budżet całkowity projektu: 22 000 zł

3. W ramach projektu dofinansowanych zostanie od 3 do 7 inicjatyw

4. Maksymalna kwota dofinansowania jednej inicjatywy – 7 000 zł

5. Rozliczenia księgowe wspartych dofinansowaniem inicjatyw będą realizowane przez księgowość Centrum Kultury i Promocji Gminy Głusk.

6. W ramach projektu nie przewiduje się wynagrodzeń dla autorów projektów, dofinansowania kosztów działalności i wspomagania organizacji.

VII. GDZIE SKŁADAĆ PROJEKTY INICJATYW?

1. Projekty inicjatyw należy składać osobiście w siedzibie Centrum Kultury i Promocji Gminy Głusk, Dominów ul. Rynek 1 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 -19.00

2. Rozpatrywane będą projekty inicjatyw złożone na specjalnym formularzu(Wniosek na organizację projektu kulturalnego w ramach programu Dom Kultury+Inicjatywy lokalne 2015) do pobrania ze strony internetowej www.centrumkulturyglusk.pl lub w formie papierowej w domu kultury w Dominowie )

VIII. TERMIN ZGŁASZANIA INICJATYW

Pomysły na inicjatywy należy zgłaszać :

w nieprzekraczalnym terminie do 8 czerwca 2015 do godz. 10:00 osobiście

IX. ZASADY WYBORU INICJATYW

1. Wybór inicjatyw do realizacji i dofinansowania ma charakter partycypacyjny.

2. Lista przyjętych do oceny merytorycznej inicjatyw zostanie ogłoszona 10 czerwca 2015 , na stronie Centrum Kultury i Promocji Gminy Głusk.

II ETAP

1. Inicjatywy, które przejdą pozytywną weryfikację formalną zostaną ocenione pod względem merytorycznym przez Komisję Oceniającą, w skład której wejdą:

1. Przedstawiciele wnioskodawców inicjatyw oraz trzech niezależnych ekspertów powołanych przez Centrum Kultury i Promocji Gminy Głusk.

2. Posiedzenie Komisji Oceniającej odbędzie się w środę 10 czerwca 2015 (wtorek) o godz. 13.00 w domu kultury w Dominowie.

3. Komisja Oceniająca metodą głosowania wybierze 3 -7 projektów do zrealizowania .

III ETAP

1. Spośród wybranych projektów Komisja Oceniająca wybierze od 3 do 7 inicjatyw do realizacji i sfinansowania.

2. CKiPGG dopuszcza negocjacje związane z kwotą dofinansowania wybranych inicjatyw.

4. Od decyzji Komisji Oceniającej nie przysługuje odwołanie.

5. Ogłoszenie oficjalnych wyników wyboru inicjatyw nastąpi 11 czerwca 2015 na stronie internetowej Centrum Kultury i Promocji Gminy Głusk oraz na stronie gminy.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy CKiPGG.

Wykaz kosztów kwalifikowalnych inicjatyw określa Załącznik nr 1 do Regulaminu.

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Koszty kwalifikowalne :

  1. Wydatki związane z realizacją zadania muszą spełniać następujące warunki (łącznie):

a. niezbędne dla realizacji zadania;

b. efektywne i racjonalne;

c. poniesione w okresie kwalifikowalności wydatków, tj. w danym roku budżetowym, w którym dofinansowanie zostało przyznane, nie wcześniej, niż z dniem 1 sierpnia 2015 r.;

d. poniesione zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych;

e. udokumentowane;

f. poniesione na rzecz realizacji inicjatywy przez CKiPGG (faktura, umowa, rachunek)

2. Za wydatki kwalifikowane uznaje się: a. honoraria/wynagrodzenia za działania merytoryczne i obsługę przedsięwzięcia, instruktorów – prowadzących warsztaty/ twórców/artystów, koordynatora zadania, redaktorów i autorów tekstów do publikacji, członków jury, konferansjerów i osób prowadzących (np. koncerty, spotkania z artystami), tłumaczy, opiekunów dzieci, osób niepełnosprawnych uczestniczących w projekcie, pracowników obsługi technicznej przedsięwzięć w ramach zadania (scena, nagłośnienie, oświetlenie, nagranie, strojenie instrumentów, dokumentacja – z wyłączeniem kosztów sprzątania), osób przygotowujących ewaluację i dokumentację projektu; (UWAGA! Do tej pozycji nie kwalifikują się płace pracowników etatowych wnioskodawcy. Są to wyłącznie koszty finansowane w oparciu o faktury oraz umowy zlecenia/o dzieło wraz z rachunkiem. UWAGA! Do tej pozycji kwalifikują się koszty

a. delegacji i diet wolontariuszy uczestniczących w projekcie;

b. zakup materiałów niezbędnych do realizacji zajęć warsztatowych oraz przedsięwzięć artystycznych, z wyłączeniem zakupu środków trwałych;

c. koszty podróży/transportu: uczestników warsztatów, artystów i in. osób związanych z realizacją zadania, scenografii, instrumentów, elementów wyposażenia technicznego/sceny;

d. poligrafia – wydanie publikacji, stanowiących część zadania oraz ich dystrybucja;

e. koszty nagrań (audio i video) materiałów stanowiących część zadania;

f. scenografia i stroje: projekt, wykonanie (w tym koszt materiałów);

g. noclegi i wyżywienie dla uczestników przedsięwzięć organizowanych w ramach zadania,

w tym artystów i jurorów;

h. dokumentacja/rejestracja realizacji zadania (filmowa, dźwiękowa, zdjęciowa) – koszty te

nie mogą przekroczyć 10% dofinansowania;

i. koszty promocji i kampanii informacyjnej (np. druki, zakup czasu antenowego, rozwój

strony internetowej) – koszty te nie mogą przekroczyć 10% dofinansowania;

j. zakup praw autorskich lub licencji;

k. niezbędne ubezpieczenia.

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu

Dom Kultury + Inicjatywy lokalne 2015

Wniosek na organizację projektu kulturalnego

Propozycje na inicjatywy lokalne

NCK logotypyLOGO CKIPGG

W ramach realizacji programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2015 wpłynęły od mieszkańców następujące propozycje inicjatyw lokalnych:

1.Otwarte warsztaty

2. Festyn „Wesołe miasteczko”

3. Spotkania z fantastyką

4.Klub „Aktywni 50+”

5. Ladies styling – warsztaty salsa solo dla kobiet wraz z kącikiem malucha i mamy.

6. Kreatywne warsztaty familijne

7. Noc filmowa

8. Dookoła teatru

              Dofinansowano ze środków  Narodowego Centrum Kultury w ramach programu                                         „Dom Kultury +Inicjatywy lokalne 2015”

 Wyniki głosowania na inicjatywy lokalne w ramach   realizacji programu

„Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2015”

NCK logotypy

 

Nadszedł ostatni etap  realizacji pierwszej części programu „Dom Kultury + Inicjatywy lokalne 2015″. W dniu 10 czerwca 2015r. o godz. 13.00 w siedzibie Centrum Kultury i Promocji Gminy Głusk  w Dominowie zebrała się Komisja Oceniająca w skład której weszli przedstawiciele wnioskodawców inicjatyw lokalnych oraz trzej  niezależni eksperci powołani spośród mieszkańców gminy. Komisja metodą głosowania wybrała 5 spośród 8 projektów do zrealizowania . Największą aprobatę uzyskały  projekty pod nazwą:

1.”Klub Aktywni 50+”- projekt adresowany do seniorów w rozumieniu osób w wieku 50+, którzy poprzez różnego rodzaju aktywność(rękodzieło, taniec, wycieczki) mogą rozwijać swoje pasje.

2.”Noc filmowa”- pomysł adresowany do wszystkich mieszkańców.

3.”Dookoła teatru”- projekt adresowany do młodszych dzieci.

4.”Ladies styling – warsztaty salsa solo dla kobiet wraz z kącikiem malucha i mamy”- adresatem projektu są mamy oraz ich dzieci.

5.”Kreatywne warsztaty familijne”- projekt przeznaczony dla całych rodzin.

Wybrane pomysły zostały zakwalifikowane do zrealizowania przez komisję jednogłośnie . Swój wybór komisja uzasadniła tym, że są to przedsięwzięcia  angażujące szerokie grono odbiorców, integrujące pokolenia, pozwalające uczestnikom pobyć wspólnie ze sobą, delektować się chwilą oraz  rozwijać wspólne pasje. Komisja wyraziła też nadzieję na zawiązanie się w wyniku realizacji tych inicjatyw trwałych aktywnych od tej chwili  grup.

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu

„Dom Kultury + Inicjatywy lokalne 2015”