Regulamin zajęć

Regulamin funkcjonowania i uczestnictwa
w zajęciach organizowanych
w Centrum Kultury i Promocji Gminy Głusk

§1

1. Centrum Kultury i Promocji Gminy Głusk w ramach działalności statutowej organizuje i prowadzi różnego rodzaju zajęcia służące upowszechnianiu kultury i realizacji zadań określonych w Statucie jednostki. Zajęcia te są prowadzone w formie zespołów artystycznych lub klubów zainteresowań.
2. Przez CK należy rozumieć Centrum Kultury i Promocji Gminy Głusk, Dominów ul. Rynek 1, 20-388 Lublin NIP 713-30-86-174
3. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady przynależności do zespołów i klubów prowadzonych przez instruktorów zatrudnionych w CK.
4. W CK odbywają się także zajęcia prowadzone przez instruktorów zewnętrznych nie będących pracownikami CK, którzy na podstawie umowy najmu sali prowadzą zajęcia. Zasady uczestnictwa w tych zajęciach określają sami instruktorzy, którzy w pełni odpowiadają za swoją działalność.

§2

1. Informacja o prowadzonych przez CK zespołach dostępna jest na stronie internetowej www.centrumkulturyipromocjigminyglusk.pl, oraz w siedzibie CK.
2. Zapisy do uczestnictwa w zespołach odbywają się w siedzibie instytucji.
3. Członkami zespołów mogą być osoby, wyrażające chęć uczestnictwa w nich, spełniające kryteria wiekowe i warunki zawarte w Regulaminie. W przypadku osób niepełnoletnich konieczna jest zgoda rodziców lub opiekunów prawnych.
4. O przyjęciu do danego zespołu decyduje kontynuacja uczestnictwa, kolejność zgłoszeń, dostępność miejsc .Ostateczną decyzję podejmuje instruktor.
5. Warunkiem przyjęcia do zespołu jest dostarczenie wypełnionej i podpisanej Karty uczestnika. Karta stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
6. Miejsce i czas prowadzenia zajęć podany jest na stronie internetowej CK oraz w siedzibie placówki.
7. CK zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w czasie trwania zajęć.

§3

1. Przynależność do danego zespołu może być odpłatna lub nieodpłatna. Decyzje o wysokości opłat podejmuje dyrektor CK.
2. Wysokość opłat za przynależność do danego zespołu określona jest w cenniku opłat, który stanowi Załącznik nr 2 niniejszego Regulaminu.
3. Opłaty za przynależność do zespołu dokonuje się w terminie do 10 dnia każdego miesiąca przelewem na konto CK o numerze:
47 8689 0007 6002 2668 2000 0010
W tytule przelewu należy podać: imię i nazwisko uczestnika, nazwę zespołu lub koła zainteresowań oraz miesiąc, którego wpłata dotyczy.
4. Uczestnik, który nie wniósł opłaty przez okres dwóch miesięcy, może być zawieszony w zajęciach i udziale w występach po uprzednim wezwaniu do zapłaty i pouczeniu o skutkach wynikających z Regulaminu, a w przypadku nie uiszczenia opłat skreślony z listy uczestnictwa.
5. Opłat za przynależność do zespołu nie pobiera się w przypadku rezygnacji z zajęć, z zastrzeżeniem §4 ust.2.
6. Opłata za przynależność do zespołu jest naliczana bez względu na nieplanowaną nieobecność uczestnika w ciągu miesiąca.
7. Opłaty dotyczące zakupu strojów i udziału w występach, konkursach, pokazach regulowane będą na odrębnych zasadach ustalonych przez dyrektora CK.

§4

1. Nieobecność uczestnika na zajęciach nie stanowi podstawy do zawieszenia płatności. W przypadku nieobecności powyżej 3 tygodni, usprawiedliwionej chorobą lub innym zdarzeniem losowym uczestnik może zwrócić się z o zmniejszenie bądź całkowite zwolnienie z opłaty za dany miesiąc na podstawie pisemnego wniosku w terminie 7 dni od stwierdzonej nieobecności na zajęciach. Ostateczną decyzję podejmuje dyrektor CK.
2. Rezygnacja z przynależności do zespołu bądź uczestnictwo w zajęciach przez niepełny miesiąc nie stanowi podstawy do zwrotu wpłaty. Rezygnacja bądź zawieszenie przynależności do zespołu mogą dotyczyć wyłącznie pełnych miesięcy.
3. Rezygnacja z przynależności do zespołu powinna być zgłoszona pisemnie instruktorowi.
4. Naganne zachowanie uczestnika w czasie zajęć może skutkować skreśleniem z listy uczestników.

§5

1. Za stan sali widowiskowej i pracowni CK po zajęciach odpowiada instruktor prowadzący zajęcia.
2. W sali widowiskowej i pracowniach CK uczestnicy przebywają wyłącznie
w obecności instruktora.
3. Opuszczenie sali widowiskowej i pracowni CK w czasie zajęć powinno być uzgodnione z instruktorem.
4. Korzystający z pracowni CK zobowiązani są:
– dbać o porządek w pomieszczeniach i salach,
– nie niszczyć sprzętu i urządzeń,
– bezwzględnie przestrzegać poleceń instruktora,
– zmieniać obuwie ( sala widowiskowa).

§6

1. Członkowie zespołów i kół zainteresowań korzystają z materiałów i sprzętu znajdującego się w salach wyłącznie w obecności i pod kierunkiem instruktora.
2. Wszelkie uszkodzenia sprzętu należy natychmiast zgłaszać instruktorowi, który odpowiada za właściwe jego użytkowanie.
3. Odpowiedzialność za zniszczenia wynikające z niewłaściwego użytkowania wyposażenia placówki ponosi osoba nie przestrzegająca zasad ich użytkowania. W przypadku osób nieletnich są to prawni opiekunowie tej osoby.
4. Członków zespołu obowiązuje całkowity zakaz wynoszenia jakichkolwiek materiałów, urządzeń, elementów wyposażenia będących własnością CK( nie dotyczy orkiestry dętej).

§7

1. Wszystkich członków danego zespołu obowiązuje bezwzględne przestrzeganie stosownych przepisów BHP i przeciwpożarowych.
2. W przypadku jakiegokolwiek zagrożenia członkowie zespołów zobowiązani są dostosować się do poleceń instruktora lub pracowników CK.

§8

1. CK sprawuje opiekę nad uczestnikami tylko w czasie trwania zajęć .
2. CK nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez uczestników zajęć..
3. CK ubezpiecza uczestników zespołów tylko na czas wyjazdów autokarowych na turnieje, pokazy, konkursy odbywające się poza placówką.
4. Wpłata za udział (koszty transportu, akredytacji itp.) w turnieju, pokazie, konkursie jest równoznaczna z wyrażeniem zgody rodzica/opiekuna na wyjazd dziecka.

§9

1. Prace uczestników przechodzą na własność placówki i służą edukacji kulturalnej oraz promowaniu działalności statutowej CK .
2. CK zastrzega sobie prawo do wykorzystywania i przetwarzania danych osobowych, zdjęć i nagrań filmowych w celach promocyjnych placówki z prawem do wykorzystania wizerunku uczestnika zajęć.
3. Uczestnicy zajęć a w przypadku osób niepełnoletnich rodzice/opiekunowie decydując się na przynależność do danego zespołu, akceptują niniejszy Regulamin i zobowiązują się go przestrzegać.
4. Wykorzystywanie danych osobowych uczestników następuje zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2014r. poz.1182 ze zm.)

§10

W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, decyduje dyrektor CK.

 

Załącznik nr 1

do Regulaminu funkcjonowania i uczestnictwa w zajęciach organizowanych w Centrum Kultury i Promocji Gminy Głusk prowadzonych przez instruktorów zatrudnionych w CK

KARTA UCZESTNIKA – SEZON 2017/2018

Nazwa grupy/zespołu/zajęć:
Imię i nazwisko uczestnika:
Nr PESEL
Imiona i nazwiska
rodziców/opiekunów prawnych:
(wypełnić w przypadku osób niepełnoletnich)
Adres:
Nr telefonu:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Kultury i Promocji Gminy Głusk danych osobowych moich/mojego dziecka oraz moich, jako rodzica (prawnego opiekuna)* do celów związanych z uczestnictwem w zajęciach, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r. (Dz. U. 2014 poz. 1182, z późniejszymi zmianami).

Oświadczam, że zapoznałam/em się i akceptuję Regulamin funkcjonowania zespołów w Centrum Kultury i Promocji Gminy Głusk.

Oświadczam, że wyrażam zgodę na nieodpłatne wielokrotne wykonywanie i wykorzystanie zdjęć i materiałów filmowych zawierających wizerunek mój/mojego dziecka/moich dzieci* zarejestrowanych podczas zajęć zorganizowanych przez Centrum Kultury i Promocji Gminy Głusk bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. Zgoda obejmuje wykonanie, wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie zdjęć, za pośrednictwem dowolnego medium wyłącznie w celu zgodnym z prowadzoną przez Centrum Kultury i Promocji Gminy Głusk działalnością, głównie w celach informacyjnych i promocyjnych.

Oświadczam, iż zobowiązuję się do uiszczania miesięcznej, niezależnej od frekwencji opłaty za zajęcia (nazwa grupy) w Centrum Kultury i Promocji Gminy Głusk w wysokości….. do 10 dnia każdego miesiąca.

W przypadku rezygnacji z zajęć zobowiązuję się do uregulowania wszelkich zobowiązań powstałych do momentu powiadomienia o rezygnacji.

Przy wpłacie za przynależność do zespołów działających w Centrum Kultury i Promocji Gminy Głusk na konto o numerze 47 8689 0007 6002 2668 2000 0010 w tytule przelewu należy podać:
– imię i nazwisko uczestnika zajęć
– nazwę grupy/zajęć
– miesiąc, którego ta wpłata dotyczy

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego
(wypełnić w przypadku osób niepełnoletnich)
Czytelny podpis

 

Załącznik nr 2

do Regulaminu funkcjonowania i uczestnictwa w zajęciach organizowanych w Centrum Kultury i Promocji Gminy Głusk prowadzonych przez instruktorów zatrudnionych w CK.

Wysokość opłat za przynależność dzieci, młodzieży, dorosłych do zespołów artystycznych działających w Centrum Kultury i Promocji Gminy Głusk prowadzonych przez instruktorów zatrudnionych w CK w sezonie artystycznym 2017 /2018:

– zajęcia plastyczne dla dzieci w grupach wiekowych od 5 lat – opłata  zryczałtowana 15 zł miesięcznie,

– Orkiestra Dęta Gminy Głusk- uczestnictwo bezpłatne,

– zespół tańca nowoczesnego „Domino Jazz” w grupach wiekowych od 4 lat
jeden raz w tygodniu – 30 zł miesięcznie,
dwa razy w tygodniu – 50 zł. miesięcznie,

– zajęcia teatralne grupa dorosłych – uczestnictwo bezpłatne

– warsztaty, imprezy okolicznościowe i inne zorganizowane wydarzenia – koszt uczestnictwa ustalany jednorazowo przez dyrektora CK.

Ponadto:
– za pierwsze dziecko w rodzinie opłata wynosi 100% kwoty zajęć,
– za drugie dziecko z rodziny na tych samych zajęciach opłata wynosi 50% kwoty zajęć,
– trzecie dziecko i kolejne z rodziny na tych samych zajęciach – uczestnictwo bezpłatne


 

Załącznik nr 3

Grafik wszystkich zajęć w Centrum Kultury i Promocji Gminy Głusk w sezonie 2017/2018

Zajęcia w Centrum Kultury i Promocji Gminy Głusk

Poniedziałek

– nauka gry na gitarze- zajęcia indywidualne, płatne, rozliczenie z instruktorem ,
– angielski dla dzieci w grupach wiekowych, płatne, rozliczenie z firmą Exert,
– aerobic ,płatne, rozliczenie z instruktorem ,
– zumba dla dorosłych , płatne, rozliczenie z instruktorem ,
– Orkiestra Dęta Gminy Głusk – uczestnictwo bezpłatne,
– zajęcia teatralne grupa dorosłych, bezpłatne

Wtorek

– zajęcia plastyczne w grupach wiekowych ,opłata 15 zł miesięcznie, płatne na konto Centrum Kultury,
– zajęcia tańca ludowego- Zespół Tańca Ludowego” Mały Głusk” , płatne, rozliczenie z instruktorem ,
– Orkiestra Dęta Gminy Głusk- uczestnictwo bezpłatne

Środa

– angielski dla dzieci w grupach wiekowych, płatne, rozliczenie z firmą Exert,
– zumba dla dzieci, płatne, rozliczenie z instruktorem,
– taniec solo 50+ , płatne , rozliczenie z instruktorem ,
– zespół tańca nowoczesnego „Domino Jazz” grupa akrobatyczna – 30 zł miesięcznie, płatne na konto Centrum Kultury,
– Orkiestra Dęta Gminy Głusk- uczestnictwo bezpłatne

Czwartek

– zajęcia plastyczne w grupach wiekowych, opłata 15 zł miesięcznie, płatne na konto Centrum Kultury
– zajęcia tańca ludowego – Zespół Tańca Ludowego” Mały Głusk” , płatne, rozliczenie z instruktorem,
– nauka gry na keyboardzie- zajęcia indywidualne, płatne, rozliczenie z instruktorem
– aerobic ,płatne, rozliczenie z instruktorem
– zumba dla dorosłych , płatne, rozliczenie z instruktorem

Piątek

– angielski dla dzieci w grupach wiekowych ,płatne, rozliczenie z instruktorem
– judo

Sobota

– zespół tańca nowoczesnego „Domino Jazz” 4 grupy – 30 zł miesięcznie,
płatne na konto Centrum Kultury

– kodowanie ,płatne, rozliczenie z instruktorem