Uwaga KONKURS!

Szopka

 

 

                                                                    Regulamin konkursu

TEMAT KONKURSU:

 

Szopka Bożonarodzeniowa – kultywowanie Świąt Bożego Narodzenia przez wspólną wielopokoleniową pracę.

 

 

REGULAMIN KONKURSU

 

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest Centrum Kultury i Promocji Gminy Głusk , Dominów ul. Rynek 1
 2. Celem konkursu jest:

 

 • Kultywowanie pięknej tradycji szopkarstwa polskiego i  obrzędowości Świąt Bożego Narodzenia.
 • Podtrzymywanie  tradycji budowania Szopek Bożonarodzeniowych.
 • Pobudzenie inwencji twórczej w zakresie inscenizacji szopek z wprowadzeniem akcentów regionalnych.
 • Rozwijanie wrażliwości estetycznej wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych.
 • Stymulowanie aktywnej i twórczej postawy społeczeństwa wobec sztuki oraz tradycji kulturowej związanej z obrzędami okresu Świąt Bożego Narodzenia.
 • Popularyzacja twórczości utalentowanych dzieci i dorosłych z terenu gminy Głusk.
 1. Tematyka konkursu:

Uczestnicy konkursu wykonają Szopkę Bożonarodzeniową – przestrzenną pracę plastyczną z dowolnie wybranych materiałów, koniecznie z uwzględnieniem wyraźnych elementów tradycji Bożego Narodzenia.

 

Warunki konkursu

 

 1. W konkursie mogą wziąć udział dzieci, młodzież i dorośli z terenu gminy Głusk wykonujący wspólnie  pracę konkursową.

 

 1. Ilość osób w grupie nie może przekraczać czterech osób.

 

 1. Każda grupa powinna dostarczyć jedną pracę przestrzenną wykonaną z dowolnego materiału. Podstawa szopki nie powinna przekraczać wymiaru: 50cmx50 cm.

 

 1. Konstrukcja szopki powinna być stabilna. Wszelkie elementy powinny być przymocowane w taki sposób, by się nie przesuwały. Przewiduje się możliwość podłączenia szopki do sieci elektrycznej.

 

 1. Pracę należy opatrzyć metryczką zawierającą dane: imiona i nazwiska członków grupy, adres,  nr telefonu.
 2. Szopkę należy dostarczyć na własny koszt do 18.12.2017r. do Domu Kultury w Dominowie, ul .Rynek 1, II p. do godz.19.00.
 3. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez Organizatora.
 4. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 19.12.2017 r. Wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej Organizatora. Laureaci zostaną dodatkowo powiadomieni o wynikach telefonicznie. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 7 stycznia 2018r. podczas wspólnego kolędowania.
 5. Prace zgłoszone na konkurs wezmą udział w wystawie pokonkursowej w Bibliotece w Dominowie, w terminie od 19.12.2016 – 7.01.2017r.

 

 1. Prace konkursowe można odbierać od 7.01.2018r. do 13.01.2017r. Za prace nie odebrane w tym terminie Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności.

 

 1. Centrum Kultury i Promocji Gminy Głusk zastrzega sobie możliwość wykorzystania zdjęć prac konkursowych w publikacjach promujących Konkurs i działania Organizatora.

 

Ocena i nagrody

 

 1. 1. Prace oceniać będzie czteroosobowa Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.
 2. Nagrodzone zostaną trzy prace.
 3. Komisja może przyznać również wyróżnienia.
 4. Szopki będą oceniane według następujących kryteriów:
 • ogólne wrażenie artystyczne, oryginalność pomysłu
 • opracowanie ogólne, dobór i wykorzystanie materiałów (w szczególności naturalnych)
 • motywy regionalne
 • wkład pracy
 • estetyka pracy
 • walory plastyczne (kompozycja, kolorystyka, dodatki)
 1. Zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych podanych w metryczce na potrzeby organizacji konkursu.
 2. Od decyzji Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie.

 

RENOWACJA OBIEKTU ZABYTKOWEGO – KOŚCIOŁA PW. ŚWIĘTEGO JAKUBA APOSTOŁA W LUBLINIE”

PROJEKT PN. „RENOWACJA OBIEKTU ZABYTKOWEGO – KOŚCIOŁA PW. ŚWIĘTEGO JAKUBA APOSTOŁA W LUBLINIE”

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa 7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego

Działanie 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne

 

Beneficjent: Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem Świętego Jakuba Apostoła w Lublinie, ul. Głuska 145, 20-380 Lublin

Partnerzy: Gmina Głusk, Centrum Kultury i Promocji Gminy Głusk, Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym „MISERICORDIA”

 

Okres realizacji: 2017-2020

 

Dofinansowanie z UE: 2 356 926,77 PLN

 

Umowa o dofinansowanie: RPLU.07.01.00-06-0096/16-00 z dnia 24 lipca 2017 r.

 

Cel projektu: Projekt ma na celu poprawę dostępności do dziedzictwa kulturowego (tj. w wymiarze fizycznym udostępnione zostaną nowe powierzchnie do odwiedzania – odrestaurowany obiekt zasobów kultury), jak również budowanie świadomości, tożsamości i edukacja dotycząca dziedzictwa kulturowego. Celem głównym projektu jest zachowanie i wzmocnienie potencjału dziedzictwa historycznego i kulturowego charakterystycznego dla gminy Lublin.

 

Grupa docelowa projektu: mieszkańcy Gminy Lublin, mieszkańcy Gminy Głusk oraz inne osoby korzystające z odnowionej infrastruktury – turyści.

 

 

Opis przedsięwzięcia:

Projekt zakłada rewitalizację obiektu zabytkowego – kościoła p.w. Świętego Jakuba Apostoła w Lublinie, wpisanego do rejestru zabytków. Realizowana inwestycja będzie miała na celu efektywne wykorzystanie potencjału dziedzictwa historycznego i kulturowego w osiąganiu korzyści społecznych i gospodarczych. Przedmiotem inwestycji jest wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich zabytkowej polichromii kościoła (prace konserwatorskie przy ścianach i sklepieniu transeptu oraz nawy kościoła). Ponadto zakres projektu obejmuje zakup infokiosku z oprogramowaniem prezentacyjnym, dostosowanym dla potrzeb osób niepełnosprawnych, zakup i montaż ławki ogólnodostępnej, przystosowanej dla potrzeb osób niepełnosprawnych, a także organizację przeglądu kolęd i pastorałek, Dni Kultury Osób Niepełnosprawnych oraz Dni dziedzictwa historycznego i kulturowego Gminy Głusk.

 

 

 

INFORMACJA O PROJEKCIE w formacie pdf