Regulamin Biblioteki

Regulamin Gminnej Biblioteki Publicznej w Dominowie
oraz Filii Bibliotecznej w Wilczopolu

§1
Prawo korzystania.
1. Z wypożyczalni mogą korzystać wszystkie osoby bez względu na wiek i miejsce zamieszkania. Korzystanie z wypożyczalni jest bezpłatne.
2. Przy zapisie do biblioteki zgłaszający się powinien:
a) okazać dowód osobisty,
b) wypełnić kartę zapisu i zobowiązać się podpisem do przestrzegania regulaminu,
c) wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr.133, poz. 883 z dnia 29 sierpnia 1997 r.)
3. Dane osobowe czytelników wykorzystane zostaną w celu realizacji ustalonych zadań biblioteki. Podlegają one ochronie i nie będą udostępniane innym podmiotom.
4. Dane osobowe czytelnika są chronione i przeznaczone dla celów statystycznych i badawczych biblioteki oraz ewentualnych roszczeń prawnych za niezwrócone zbiory.
5. Za niepełnoletniego czytelnika odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice lub opiekunowie prawni.
6. Czytelnik zobowiązany jest informować bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania.

§ 2
Wypożyczanie.
1. Wypożyczyć można 5 woluminów.
2. Książki wypożycza się na okres nie dłuższy niż 30 dni.
3. Biblioteka może przesunąć termin zwrotu wypożyczonej książki, jeżeli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników
4. Biblioteka może zażądać zwrotu książek przed terminem, jeśli stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje.
5. Na prośbę czytelnika bibliotekarz może dokonać rezerwacji książki
6. Z księgozbioru podręcznego wypożyczalni korzysta się na miejscu
7. Dzieci do lat 15 mogą wypożyczać książki dla czytelników dorosłych za zgodą rodzica
8. Rejestracji zwracanych i wypożyczanych przez czytelników książek dokonuje bibliotekarz
9. Bibliotekarz na prośbę czytelnika pomaga w doborze literatury.

§ 3
Obowiązki czytelnika.
1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek będących własnością społeczną i dobrem kultury narodowej, powinien też zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi
2. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki odpowiada czytelnik. Za zgodą bibliotekarza, czytelnik może zamiast zagubionej lub zniszczonej książki zwrócić identyczny egzemplarz lub inną poszukiwaną przez bibliotekę książkę.

§ 4
Przepisy końcowe.
1. Jeżeli czytelnik pomimo upomnień wysyłanych przez bibliotekę, odmawia zwrotu lub uiszczenia należnych opłat, biblioteka może dochodzić swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.
2. Skargi i wnioski czytelnicy mogą zgłaszać do dyrektora Centrum Kultury i Promocji Gminy Głusk.
3. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu, może być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach na stałe, pozbawiony prawa korzystania z wypożyczalni. Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor.

Dodaj komentarz